top of page
  • Writer's pictureAsianAveMag

THÔNG TIN BẦU CỬ - ELECTION INFORMATION


Ghi danh - REGISTER


Ghi danh bỏ phiếu, như vậy bạn có thể bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tiếp theo vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 (November 8, 2022).


Để ghi danh bỏ phiếu, bạn phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất 18, và bạn phải là cư dân Colorado.


Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị bất cứ lúc nào để bảo đảm nó đã được cập nhật, và quý vị hội đủ điều kiện được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử kế tiếp.


www.coloradosos.gov/voter/pages/pub/home.xhtml


Những cách để bỏ phiếu - WAYS TO VOTE


Ở Colorado, bạn có thể bỏ phiếu qua thư. Kiểm tra hộp thư của bạn cho lá phiếu của bạn.


(1) Bạn có thể bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu địa phương của bạn trong ngày bầu cử, đó là ngày 8 tháng 11 năm 2022.


(2) Nếu bạn không thể bỏ phiếu trong ngày bầu cử vì bạn đi công tác xa hoặc không thể đến tham dự, bạn tham gia bỏ phiếu sớm khoảng một tuần trước ngày bầu cử.


Ngày bầu cử - ELECTION DAY


Ngày bầu cử là vào thứ Ba ngày 8 tháng 11, năm 2022.


Vào Ngày bầu cử, bạn có thể bỏ phiếu cho Thống đốc Colorado, Thượng nghị sĩ và các sáng kiến ​​bỏ phiếu khác.

9 views0 comments
Top news June
bottom of page